مقاله ها

مقاله ها

نکات ایمنی در مورد آسانسور

هنگامی که به آسانسور نزدیک می شوید:

1-    مقصدتان را بدانید. دکمه بالا یا پایین را مطابق جهت حرکت خود فشار دهید.
2-    در کناری بایستید تا مسافرین از آسانسور به راحتی خارج شوند.
3-    هنگامی که آسانسور پر است منتظر آسانسور بعدی بمانید.
4-    سعی نکنید جلوی بسته شدن در آسانسور را با استفاده از دست، پا و یا هر چیز دیگری بگیرید. منتظر آسانسور بعدی بمانید.
5-    هنگامی که در ساختمان آتش سوزی اتفاق افتاده فقط از پله ها استفاده کنید.

- هنگامی که در حال وارد شدن به آسانسور و یا خارج شدن از آن هستید:

1-    مواظب قدمهایتان باشید. با دقت وارد یا خارج شوید.
2-    بچه ها را محکم نگاه دارید.
3-    جلوی در نایستید و لباسها و بارهای همراه خود را از بازشوها دور نگه دارید.
4-    دکمه باز نگه داشتن در را فشار داده و نگه دارید اگر لازم است ، و یا از فردی بخواهید تا آنرا برای شما نگه دارد.

- هنگامی که سوار آسانسور هستید:

1-    از درها فاصله بگیرید.
2-    اگر دستگیره در کابین وجود دارد آنرا بگیرید.
3-    به نشاندهنده طبقات دقت کنید.

- هنگامی که آسانسور بین طبقات گیر می کند چه باید کرد؟

1-    دکمه آژیر داخل کابین را فشار داده و منتظر کمک بمانید.
2-    اگر تلفنی در دسترس است از دستورالعمل آن استفاده کنید.
3-    صبور باشید. هوا به اندازه کافی وجود دارد و طراحی داخل آسانسور طوری صورت گرفته که مسافرین در ایمنی کامل باشند.
4-    تلاش نکنید تا درها را به زور باز کنید.
5-    تلاش نکنید که آسانسور را ترک کنید. کابینها طوری طراحی شده اند که افراد آموزش دیده از بیرون کابین کمک کنند.

S5 Box