آسانسور گیرلس

آسانسور گیرلس

 

آسانسور کششی با گیرلس بدون موتورخانه (Room less)

بي ترديد ابداع آسانسور هاي بدون موتورخانه (ROOM LESS) در سيستم
کششي را ميتوان حرکتي مهم در صنعت آسانسور طي چند دهه اخير دانست . طراحي
منسجم ، ظريف و در نتيجه کاهش سايز موتورهاي بدون گيربکس(GEAR LESS)به
موتوراجازه مي دهد که در چاه آسانسور بدون نياز به اتاق موتورخانه نصب گردد.
سيستم هاي فاقد موتورخانه ميتوانند در مقايسه با آسانسورهاي با موتورخانه فضاي زيادي
را صرفه جويي کنند و هزينه هاي ساختماني را نيز کاهش دهند . با توجه به اينکه در اين
سيستم استفاده از موتور هاي بدون گيربکس الزامي است لذا کليه مزاياي اين نوع
آسانسور ها از جمله ايجاد حداقل صدا ، راندمان بالا ، مصرف حداقل انرژي ، کيفيت
بالاتر و طول عمر کارکرد زياد تر و .... را نيز دارا مي با شد .

 

            ظرفیت kg             

سرعت مطلوب  m/s

ارتفاع m

320 - 1000 

5.0 – 5.2

20 - 95

 

آسانسور کششی با گیرلس با موتورخانه

 سيستم کششي - موتور بدون گيربکس (GEAR LESS)
در مبحث آسانسور هاي بدون گيربکسgear less به منظور افزايش راندمان عمل کرد موتور و اعمال سرعت هاي مناسب، از اين سيستم استفاده مي شود . تکنولوژي حاضر دو تيپ را عرضه مي کندasynchronic , synchronic . تفاوت نسبي بين آنها راندمان بيشتر و تکنولوژي برترsynchronic به asynchronic مي باشد .

 

 

 

S5 Box