مقاله ها

مقاله ها

برخي باورهاي نادرست در مورد آسانسورها

 

باور: بسياري از مردم فکر مي کنند، آسانسورها تنها با يک کابل فولادي نگه داشته شده اند که اگر پاره شود، کابين در چاه آساسنور سقوط خواهد کرد.

حقيقت: آسانسورها با چندين کابل فولادي موازي مهار مي شوند. هر يک از اين کابل ها به تنهايي مي تواند وزن يک کابين آسانسور کاملاً پر از مسافر را تحمل کند.
باور: برخي مردم گمان مي کنند، دربهاي طبقات در حالي که آسانسور هنوز به آن طبقه نرسيده است، ممکن است باز شوند.
حقيقت: حقيقت اين است که کابين آسانسور فرآيند باز شدن دربهاي ورودي طبقات را کنترل مي کند. اگر کابين به طبقه مورد نظر نرسيده باشد، دربها نمي توانند باز شوند، زيرا فرآيند باز شدن دربها تنها در صورتي به کار مي افتد که آسانسور در طبقه فرا خوانده شده، توقف کند.
باور: برخي فکر مي کنند، اگر آسانسوري بين طبقات گير کند، با خطر سقوط مواجه هستند و بايد بکوشند هرچه سريع تر از آسانسور خارج شوند.
حقيقت: به هيچ وجه دست به چنين اقدامي نزنيد. اگر به تنهايي سعي کنيد از آسانسور خارج شويد، ممکن است دچار صدمات جبران ناپذيري شويد. کابين آسانسور مانند اتاق امن، طراحي شده است. امن ترين مکان، داخل خود کابين آسانسور است. زنگ خطر را به صدا در آوريد و منتظر کمک بمانيد. فقط با کمک تيم نجات متخصص، از آسانسور خارج شويد.
باور: فشردن پياپي دکمه فراخواني، باعث مي شود آسانسور زودتر در آن طبقه بايستد.
حقيقت: دکمه فراخواني، تنها يک مرتبه عمل مي کند. فشردن مجدد اين دکمه تاثيري در زودتر رسيدن آسانسور نخواهد داشت.
ترجمه و تدوين: اميررضا هاشمي مجله دنياي آسانسور - شماره 25

 

S5 Box