مقاله ها

مقاله ها

اشتباهات رایج در مورد پله برقی

 

اشتباه- بزرگترين اشتباه آنست که شما به آنها توجه کافي را نداريد.
واقعيت- يک پله برقي يک ماشين متحرک 6 تني است و بايد با آن همانطوريکه هست برخورد شود. آنها همانقدري به توجه نياز دارند که يک اتومبيل در حال حرکت نياز دارد.

اشتباه- بسياري از مردم فکر مي کنند پله برقي خيلي سريع حرکت مي کند.
واقعيت- سرعت حرکت يک پله برقي معمولاً معادل نصف سرعت راه رفتن عادي افراد است. اين سوء برداشت هنگامي اتفاق مي افتد که کسي ثابت روي پله برقي ايستاده و به بنظر همه اشياي کناري در حال حرکت هستند.

اشتباه- پله برقي ممکن است برسد و شما را بگيرد.
واقعيت- هيچ يک از اجزاي پله برقي نمي تواند شما را گير بياندازد. به هر حال مردم بايد مراقب باشند لباسهايشان، بند کفش شان، موهاي بلندشان و جواهرشان و ديگر وسايلشان در پله برقي گير نکند.

اشتباه- پله برقي به خودي خود مي تواند متوقف شود و راه بيافتد.
واقعيت- پله برقي فقط زماني مي ايستد که فردي توقف اضطراري را فعال کند يا هنگامي که يک مانع بوجود بيايد و يا سرعت پله يا دستگيره ها بيش از حد معمول يا کمتر از حد معمول شود.

اشتباه- اگر يک پله برقي متوقف است ، مانند يک پله عادي مي باشد.
واقعيت- پله هاي پله برقي داراي ارتفاع مناسبي براي استفاده عادي نيستند و نبايد استفاده شوند. اگر از پله هاي برقي به اين صورت استفاده شود احتمال سقوط وجود دارد.

اشتباهات بي ضرر در مورد پله برقي و واقعيت
اشتباه- کودکان اغلب فکر مي کنند پله ها به طبقه پايين مي ريزند و هر روز بايد به بالا برده شوند تا دوباره به پايين بيايند.
واقعيت- پله هاي برقي روي يک زنجيره بي پايان مي چرخند. در روي يک پله برقي که به پايين مي رود، پله ها در زير انتهاي مسير مي چرخند و در زير مسير حرکت مي کنند تا به بالا برسند، دوباره در مسير قرار گرفته و ديده شوند.

S5 Box